14 maja 2016

Async command #2

Async command z opóźnieniem

Przykład zastosowania klasy DelayedSingleCommand:

 • w odtwarzaczu video ukrywamy kursor myszki 5 sekund po ostatnim poruszeniu myszką,
 • przetwarzamy ponownie dany plik, jeśli uległ modyfikacji, ale przez ostatnie 100 sekund już nie był modyfikowany ponownie.

Opis działania klasy:

 • w chwili pojawienia się wywołania rozpoczynamy odliczanie czasu Δ
 • jeśli w czasie oczekiwania Δ pojawiło się kolejne wywołanie, resetujemy licznik czasu
 • jeśli czas Δ upłynie, wywołujemy wówczas kontrolowaną funkcję
 • kontrolowana funkcja będzie wywołana w kontekście wątku tworzącego obiekt lub w wątku timera zależnie od parametru przekazanego w konstruktorze
 • ewentualny wyjątek łapiemy i przekazujemy do funkcji obsługi wyjątków

Implementacja

using System;
using System.Threading;
using Timer = System.Threading.Timer;

namespace Demo.Commands
{
  public class DelayedSingleCommand
  {
    public DelayedSingleCommand(
      Action task,
      Action<Exception> errorTask,
      int delay,
      bool useThisContex = true )
    {
      if (useThisContex)
        _contex = SynchronizationContext.Current;
      _task = task;
      _errorTask = errorTask;
      _delay = delay;
      if (_task == null) throw new ArgumentNullException();
      _timer = new Timer(TimerCb,
                null,
                Timeout.Infinite,
                Timeout.Infinite);
    }

    public void Execute()
    {
      _timer.Change(_delay, Timeout.Infinite);
    }

    public void Cancel()
    {
      _timer.Change(Timeout.Infinite, Timeout.Infinite);
    }

    //=======================================

    private readonly SynchronizationContext _contex;
    private readonly Action _task;
    private readonly Action<Exception> _errorTask;
    private readonly int _delay;
    private readonly Timer _timer;

    private void InvokeTask(Action task)
    {
      if (_contex == null)
      {
        task.Invoke();
        return;
      }
      _contex.Send( b => task.Invoke(), null);
    }

    private void TimerCb(object state)
    {
      try
      {
        InvokeTask(_task);
      }
      catch(Exception e)
      {
        if (_errorTask != null)
          InvokeTask(() => _errorTask.Invoke(e));
      }
    }
  }
}

Kilka testów

using System;
using System.Threading;
using Demo.Commands;
using NUnit.Framework;

namespace Demo.Tests
{
  [TestFixture]
  public class DelayedSingleCommandTest
  {
    [Test]
    public void Test1()
    {
      var state = 0;
      var obj = new DelayedSingleCommand(() => ++state, null, 100, true);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(200);
      Assert.AreEqual(1, state);
    }

    [Test]
    public void Test2()
    {
      var state = 0;
      var obj = new DelayedSingleCommand(() => ++state, null, 100, false);
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(200);
      Assert.AreEqual(1, state);
    }

    [Test]
    public void Test3()
    {
      var state = 0;
      var obj = new DelayedSingleCommand(() => ++state, null, 100, true);
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(80);
      Assert.AreEqual(0, state);
      obj.Execute();
      Thread.Sleep(80);
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(50);
      Assert.AreEqual(1, state);
    }

    [Test]
    public void Test4()
    {
      var state = 0;
      var obj = new DelayedSingleCommand(() => ++state, null, 100, false);
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(80);
      Assert.AreEqual(0, state);
      obj.Execute();
      Thread.Sleep(80);
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(50);
      Assert.AreEqual(1, state);
    }

    [Test]
    public void Test5()
    {
      var state = 0;
      var obj = new DelayedSingleCommand(() => ++state, null, 100, true);
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      obj.Execute();
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(80);
      obj.Cancel();
      Assert.AreEqual(0, state);
      Thread.Sleep(80);
      Assert.AreEqual(0, state);
    }

    [Test]
    public void TestError1()
    {
      bool errorProcessed = false;
      var tesk = new Action(() => { throw new ApplicationException(); } );
      var errorTask = new Action<Exception>(e => { errorProcessed = true; ; });
      var obj = new DelayedSingleCommand(tesk, errorTask, 50, true);
      obj.Execute();
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(errorProcessed, true);
    }

    [Test]
    public void TestError2()
    {
      bool errorProcessed = false;
      var tesk = new Action(() => { throw new ApplicationException(); });
      var errorTask = new Action<Exception>(e => { errorProcessed = true; });
      var obj = new DelayedSingleCommand(tesk, errorTask, 50, false);
      obj.Execute();
      Thread.Sleep(100);
      Assert.AreEqual(errorProcessed, true);
    }

  }
}

Odnośniki