13 grudnia 2021

Docker #3 - Portainer

Zarządzanie kontenerami dockera

Portainer umożliwia graficzne zarządzanie kontenerami, dyskami kontenerów oraz obrazami i sieciami. W poniższej konfiguracji uruchamiamy dwa kontenery, Możemy mieć kilka instancji agentów i nadzorować je z jednego środowiska.

Portainer wybór agenta
Portainer widok kontenerów

docker composer

version: '3.8'

services:
 portainer:
  container_name: portainer
  stop_grace_period: 2s
  stop_signal: SIGKILL
  command: -H unix:///var/run/docker.sock
  image: cr.portainer.io/portainer/portainer-ce:2.14.0
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - /global_config/docker_data/portainer:/data
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock 
  ports:
   - "9000:9000"
  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.portainer.rule=Host(`portainer.home.robertolechowski.com`)"
   - "traefik.http.routers.portainer.tls.certresolver=myresolver"
   - "traefik.http.routers.portainer.service=portainer_service"
   - "traefik.http.services.portainer_service.loadbalancer.server.port=9000"
   
 agent:
  container_name: portainer_agent
  stop_grace_period: 2s
  stop_signal: SIGKILL
  image: portainer/agent:2.14.0
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock 
   - /var/lib/docker/volumes:/var/lib/docker/volumes
  ports:
   - "9001:9001"