21 listopada 2016

Narzędzia #7 (Sysinternals)

Strings

Wyszukiwanie ciągów znaków w plikach binarnych, Możemy wyszukiwać łańcuchy tekstowe nie tylko w standardzie ASCII, ale też UNICODE.

Poniżej przedstawiam fragment wyniku, jaki uzyskamy poprzez wyszukiwanie w aplikacji Notepad++. Zakresem naszego zainteresowania są tylko ciągi tekstowe dłuższe, niż 50 znaków i kodowaniu UNICODE.

F:\Programy\SysinternalsSuite>strings.exe -o -n 50 -u "notepad++.exe"

Strings v2.53 - Search for ANSI and Unicode strings in binary images.
Copyright (C) 1999-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

1260736:This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
1261222:This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
1261698:You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
1263624:Select a folder to add in Folder as Workspace panel
1263728:A sub-folder of the folder you want to open exists.
1263832:Please remove it from the panel before you add this one.
1264576:WaitForSingleObject problem in backupCurrentBuffer()!
1264856:WaitForSingleObject problem in deleteCurrentBufferBackup()!
1312232:Find: Found the 1st occurrence from the top. The end of the document has been reached.
1312408:Find: Found the 1st occurrence from the bottom. The beginning of the document has been reached.
1312600:Are you sure you want to replace all occurrences in :
1312776:Replace: Cannot replace text. The current document is read only.
1313192:Count: The regular expression to search is malformed.
1313376:Mark: The regular expression to search is malformed.

Handle

To konsolowa aplikacja, która pozwala dowiedzieć się, jakie uchwyty Handle posiada dany proces. Otrzymamy listę wszystkich obiektów m.in.:

 • uchwyty do konsoli,
 • uchwyty do plików,
 • uchwyty rejestrów,
 • uchwyty do obiektów synchronizacji “synchronization primitives“,
 • uchwyty wątków i procesów.

Poniżej zaprezentowany przykład wywołania dla aplikacji typu hello world. Warto zwrócić uwagę, ile uchwytów potrzebuje aplikacja, która dostarcza tylko jedną linijkę tekstu na ekran konsoli.

F:\Programy\SysinternalsSuite>handle.exe -a -p 427784

Nthandle v4.1 - Handle viewer
Copyright (C) 1997-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

  4: Event
  8: WaitCompletionPacket
  C: IoCompletion
  10: TpWorkerFactory
  14: IRTimer
  18: WaitCompletionPacket
  1C: IRTimer
  20: WaitCompletionPacket
  24: <Unknown type>
  28: Directory   \KnownDlls
  2C: Directory   \KnownDlls32
  30: Event
  34: Event
  38: File     C:\Windows
  3C: Event
  40: WaitCompletionPacket
  44: IoCompletion
  48: TpWorkerFactory
  4C: IRTimer
  50: WaitCompletionPacket
  54: IRTimer
  58: WaitCompletionPacket
  5C: <Unknown type>
  60: Directory   \KnownDlls32
  64: Event
  68: Event
  6C: File     F:\W_Trakcie\RE\TestoweApp\OUT\Hello1
  70: File     \Device\ConDrv
  74: File     \Device\ConDrv
  78: ALPC Port
  7C: File
  80: File     \Device\ConDrv
  84: File     \Device\ConDrv
  88: <Unknown type>
  8C: <Unknown type>
  90: <Unknown type>
  94: <Unknown type>
  98: <Unknown type>
  9C: <Unknown type>
  A0: <Unknown type>
  A4: Key      HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CustomLocale
  A8: <Unknown type>
  AC: IoCompletion
  B0: Directory   \Sessions\2\BaseNamedObjects
  B4: TpWorkerFactory
  B8: IRTimer
  BC: WaitCompletionPacket
  C0: IRTimer
  C4: WaitCompletionPacket
  C8: Key      HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Versions
  CC: Key      HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager

PipeList

Wyświetla wszystkie Named pipes, jakie istnieją w systemie.

F:\Programy\SysinternalsSuite>pipelist.exe

PipeList v1.02 - Lists open named pipes
Copyright (C) 2005-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Pipe Name                  Instances    Max Instances
---------                  ---------    -------------
InitShutdown                   3        -1
lsass                       4        -1
ntsvcs                      3        -1
scerpc                      3        -1
Winsock2\CatalogChangeListener-64-0        1        1
epmapper                     3        -1
Winsock2\CatalogChangeListener-2cc-0       1        1
LSM_API_service                  3        -1
atsvc                       3        -1
TermSrv_API_service                3        -1
Ctx_WinStation_API_service            3        -1
Winsock2\CatalogChangeListener-458-0       1        1
eventlog                     3        -1
Winsock2\CatalogChangeListener-444-0       1        1
wkssvc                      4        -1
SessEnvPublicRpc                 3        -1
spoolss                      3        -1
Winsock2\CatalogChangeListener-89c-0       1        1
WiFiNetworkManagerTask              1        -1
trkwks                      3        -1
srvsvc                      4        -1
vmware-usbarbpipe                 1        -1
vmware-authdpipe                 1        -1
Winsock2\CatalogChangeListener-354-0       1        1
MsFteWds                     3        -1
Winsock2\CatalogChangeListener-35c-0       1        1
ROUTER                      3        -1
PIPE_EVENTROOT\CIMV2SCM EVENT PROVIDER      1        -1
W32TIME_ALT                    3        -1
TDLN-133260-41                  1        2
TGitCache-0000000002a03e72            19        -1
TGitCacheCommand-0000000002a03e72         4        -1
gecko-crash-server-pipe.221396          1        1
ProtectedPrefix\LocalService\FTHPIPE       1        1
TDLN-356524-41                  1        2
TDLN-398516-41                  1        2