27 stycznia 2022

Portainer #8 - Snibox

Trochę się namęczyłem, aby dostosować Snibox do wygodnej współpracy z Portainer. Domyślny sposób instalacji wymaga uruchomienia skryptu z consoli, a mi zależało na jednym pliku yaml, który da się wkleić do Portainer. Dodatkowo domyślny sposób uruchomienia utrudnia mapowanie dysku do dedykowanego miejsca. Plan nie udał się całkowicie, po uruchomieniu kontenerów musimy wydać jedną komendę w powłoce.

Portainer stack

version: '3'

services:
 frontend:
  container_name: snibox_nginx
  image: snibox/nginx-puma:1.15.9
  ports:
   - "8000:80"
  volumes:
   - static-files:/var/www/html
  depends_on:
   - backend

 backend:
  container_name: snibox_backend
  image: snibox/snibox:latest
  command: sh -c "rm -rf tmp/pids && ./bin/rails s -p 3000 -b '0.0.0.0'"
  environment:
   DB_NAME: postgres
   DB_USER: postgres
   DB_PASS:
   DB_HOST: database
   DB_PORT: 5432
   FORCE_SSL: "false"
   MAILGUN_SMTP_PORT: 587
   MAILGUN_SMTP_SERVER: smtp.mailgun.org
   MAILGUN_SMTP_PASSWORD:
   MAILGUN_API_KEY:
   MAILGUN_DOMAIN:
   MAILGUN_PUBLIC_KEY:
   SECRET_KEY_BASE: 
   62330c81dbeb1566d60027c45c00de3b320f17fba3a36431cc061128bac03cb9ea519614994f3ef8889b3e569a3a576b7aa88c83b4914366d561ef55248cdba1
  volumes:
   - static-files:/app/public
  depends_on:
   - database

 database:
  container_name: snibox_database
  image: postgres:10.7-alpine
  volumes:
   - pg-data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
 pg-data:
  driver: local
  name: snibox_db_data
 static-files:
  driver: local
  name: snibox_static_files

Inicjalizacja aplikacji

docker exec snibox_backend ./bin/rake db:create
docker exec snibox_backend ./bin/rake db:migrate

[EDIT] Jedna komenda

Jeśli zmienimy wywołanie command w yaml, możemy uzyskać zamierzony efekt

command: ./bin/rake db:create && ./bin/rake db:migrate && sh -c "rm -rf tmp/pids && ./bin/rails s -p 3000 -b '0.0.0.0'"

Linki