Notatnik techniczny

.htaccess - Co powinien zawierać?

Szablon pliku .htaccess

Zamieszczony poniżej szablon nie zawiera adresu, pod jakim jest umieszczony. Można go zatem łatwo kopiować między projektami.

<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresByType image/jpg         "access 1 month"
  ExpiresByType image/jpeg        "access 1 month"
  ExpiresByType image/gif         "access 1 month"
  ExpiresByType image/png         "access 1 month"
  ExpiresByType text/css         "access 1 month"
  ExpiresByType text/html         "access 5 minutes"
  ExpiresByType application/pdf      "access 1 month"
  ExpiresByType text/x-javascript     "access 1 month"
  ExpiresByType application/javascript  "access 1 month"
  ExpiresByType image/x-icon       "access 1 month"
  ExpiresDefault             "access 6 hours"
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
  Header set Content-Security-Policy " \
    default-src 'self' https://*.disqus.com https://c.disquscdn.com\;
    script-src 'self' 'unsafe-inline' https://www.google-analytics.com https://cdnjs.cloudflare.com https://maxcdn.bootstrapcdn.com https://www.googletagmanager.com; \
    object-src 'none'; \
    frame-src https://disqus.com https://www.youtube.com; \
    img-src 'self'; \
    style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com https://stackpath.bootstrapcdn.com https://cdn.jsdelivr.net; \
    connect-src 'self' https://*.disqus.com; \
    font-src https://fonts.googleapis.com https://fonts.gstatic.com https://stackpath.bootstrapcdn.com https://cdn.jsdelivr.net; \
    base-uri 'self'"

  Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"

  Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure

  Header always set X-FRAME-OPTIONS "DENY"

  Header always set X-XSS-Protection "1; mode=block"

  Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"

  Header set Referrer-Policy "origin-when-cross-origin"

  Header set Feature-Policy: "vibrate 'none'; \
                notifications 'none'; \
                push 'none'; \
                microphone 'none'; \
                camera 'none'; \
                payment 'none'; \
                geolocation 'self'"

</IfModule>

AddDefaultCharset UTF-8

RewriteEngine On

ErrorDocument 401 https://%{SERVER_NAME}/404
ErrorDocument 404 https://%{SERVER_NAME}/404
ErrorDocument 500 https://%{SERVER_NAME}/404

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^ %{REQUEST_SCHEME}://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]

RewriteRule ^index\.html$ / [R=301,L]
RewriteRule ^(.*)/index\.html$ /$1/ [R=301,L]


ServerSignature Off

Jak to działa? – wyjaśnienie działania

Konfiguracja czasu życia

Należy ustalić, jak długo zezwalamy przeglądarce przechowywać zasoby bez ich ponownego poberania.

<IfModule mod_expires.c>
	ExpiresActive On
	ExpiresByType image/jpg         "access 1 month"
	ExpiresByType image/jpeg        "access 1 month"
	ExpiresByType image/gif         "access 1 month"
	ExpiresByType image/png         "access 1 month"
	ExpiresByType text/css         "access 1 month"
	ExpiresByType text/html         "access 5 minutes"
	ExpiresByType application/pdf      "access 1 month"
	ExpiresByType text/x-javascript     "access 1 month"
	ExpiresByType application/javascript  "access 1 month"
	ExpiresByType image/x-icon       "access 1 month"

	ExpiresDefault             "access 6 hours"
</IfModule>

Ustawienie Content - Security - Policy

Dokunujemy zdefiniowania Content - Security - Policy. Czynimy to osobno dla różnych typów zasobów.

Header set Content-Security-Policy " \
  default-src 'self' https://*.disqus.com https://c.disquscdn.com\;
  script-src 'self' 'unsafe-inline' https://www.google-analytics.com https://cdnjs.cloudflare.com https://maxcdn.bootstrapcdn.com https://www.googletagmanager.com; \
  object-src 'none'; \
  frame-src https://disqus.com https://www.youtube.com; \
  img-src 'self'; \
  style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com https://stackpath.bootstrapcdn.com https://cdn.jsdelivr.net; \
  connect-src 'self' https://*.disqus.com; \
  font-src https://fonts.googleapis.com https://fonts.gstatic.com https://stackpath.bootstrapcdn.com https://cdn.jsdelivr.net; \
  base-uri 'self'"

Nagłówki związane z bezpieczeństwem

Przeglądarka nie będzie ‘zgadywać’ typu MIME zasobu na podstawie zawartości. (link)

Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"

Zablokowanie dostępności ciasteczek z poziomu JavaScript. (link)

Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure

Zablokowanie wyświetlania naszej strony w ramkach. (link)

Header always set X-FRAME-OPTIONS "DENY"

Utrudnienie potencjalnych ataków XSS (link)

Header always set X-XSS-Protection "1; mode=block"

Poinformowanie klienta, że prezentowana witryna powinna być dostępna wyłącznie przez https. (link)

Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"

Zdefiniowanie informacji, które będą przekazywane do obcych serwerów w nagłówku Referer. (link)

Header set Referrer-Policy "origin-when-cross-origin"

Wyłączenie wybranego API przeglądarki dla danej witryny (link)

Header set Feature-Policy: "vibrate 'none'; \
              notifications 'none'; \
              push 'none'; \
              microphone 'none'; \
              camera 'none'; \
              payment 'none'; \
              geolocation 'self'"

Przekierowania

Strony błędów

ErrorDocument 401 https://%{SERVER_NAME}/404
ErrorDocument 404 https://%{SERVER_NAME}/404
ErrorDocument 500 https://%{SERVER_NAME}/404

Przekierowanie do adresu bez www

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^ %{REQUEST_SCHEME}://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Przekierowanie do protokołu https

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]

Wyeliminowanie wyświetlania ‘.html’ na końcu nazwy danego zasobu

RewriteRule ^index\.html$ / [R=301,L]
RewriteRule ^(.*)/index\.html$ /$1/ [R=301,L]

Odnośniki