19 marca 2019

Huanyang sterowanie przez RS-485

Podłączenie falownika

Konfiguracja falownika

Parametry, których ustawienie ma wpływ na pracę, jeśli sterujemy urządzeniem przy pomocy portu komunikacyjnego.

Komunikacja z urządzeniem

Zanim uda nam się skomunikować z urządzeniem musimy ustawić ręcznie parametry transmisji, w zamieszczonych przykładach zakładam ze konfiguracja jest następująca:

Parametr Wartość Komentarz
PD001 2 Aby odczytywać wartości ustawienie nie wymagane
PD002 2 Aby odczytywać wartości ustawienie nie wymagane
PD163 1 Ustalamy adres urządzenia
PD164 2 Prędkość 19200 b/s
PD165 3 Tryb RTU
port COM5

Konieczne może okazać się również ręczne doinstalowanie zależności

pip install crcmod
pip install pyserial

Moduł do budowania komunikatów

Poniżej przykład użycia prostego modułu do komunikacji z inverterem. Ten kod jest dostępny w dedykowanym repozytorium GitHub (opens new window).

import serial
import time
import HuanyangDev

dev = HuanyangDev.HuanyangDev({"port": "COM5", "rate": 19200, "parity": serial.PARITY_NONE, "address": 1, "timeout": 0.1})
dev.open()

dev.write_function_data(8, 2200)
pd008 = dev.read_function_data(8)
print("PD008 = {}".format(pd008))

dev.write_freq(200)
dev.write_control_data(0x03) # start

# 0: target frequency, 1: output frequency, 2:output current, 3: rpm, 4: DC voltage, 5: AC voltage,6:cont, 7:temp
f1, f2 = dev.read_control_data(0), dev.read_control_data(1)
print("target frequency = {}  output frequency = {}".format(f1, f2))
time.sleep(5)

dev.write_control_data(0x08) # stop
dev.close()
import crcmod
import serial
import struct

_crc16 = crcmod.predefined.mkPredefinedCrcFun('modbus')


class HuanyangDev:
  def __init__(self, config):
    self.config = config
    self.conn = None

  def open(self):
    self.conn = serial.Serial(
      port=self.config["port"],
      baudrate=self.config["rate"],
      parity=self.config["parity"],
      timeout=self.config["timeout"]
    )

  def close(self):
    self.conn.close()

  def _build_packet(self, function, data):
    packet = [self.config["address"], function, len(data)]
    packet.extend(data)
    crc = self._hy_crc(packet)
    packet.extend(crc)
    return packet

  @staticmethod
  def _hy_crc(message):
    return list(struct.pack('<H', _crc16(bytes(message))))

  def _check_crc(self, message):
    if len(message) > 5:
      calc_crc = self._hy_crc(message[:-2])
      msg_crc = list(message[-2:])
      return calc_crc == msg_crc
    return False

  def _check_msg(self, message):
    if self._check_crc(message):
      if int(message[1]) & 0xF0 > 0:
        return False
      return int(message[2]) == len(message[3:-2])
    return False

  def read_function_data(self, parameter):
    packet = self._build_packet(0x01, [parameter])
    self.conn.write(bytes(packet))
    ans = self.conn.read(8)
    if not self._check_msg(ans):
      return None

    data = ans[3:-2]
    value = int.from_bytes(bytes(data[1:]), byteorder='big')
    return value

  def write_function_data(self, parameter, value):
    value = int(value)
    value_length = max(1, (value.bit_length() + 7) // 8)
    pdata = [parameter]
    pdata.extend(list(value.to_bytes(value_length, 'big')))
    packet = self._build_packet(0x02, pdata)
    self.conn.write(bytes(packet))
    ans = self.conn.read(8)

    if self._check_msg(ans):
      rdata = ans[3:-2]
      value = int.from_bytes(bytes(rdata[1:]), byteorder='big')
      return value
    return None

  def write_control_data(self, data):
    packet = self._build_packet(0x03, [data])
    self.conn.write(bytes(packet))
    ans = self.conn.read(6)
    if self._check_msg(ans):
      value = int.from_bytes(bytes(ans[3:-2]), byteorder='big')
      return value
    return None

  def read_control_data(self, parameter):
    packet = self._build_packet(0x04, [parameter])
    self.conn.write(bytes(packet))
    ans = self.conn.read(8)
    if not self._check_msg(ans):
      return None

    rdata = ans[3:-2]
    value = int.from_bytes(bytes(rdata[1:]), byteorder='big')
    return value

  def write_freq(self, freq):
    pdata = list(int(freq * 100).to_bytes(2, 'big'))
    packet = self._build_packet(0x05, pdata)
    self.conn.write(bytes(packet))
    ans = self.conn.read(8)
    if self._check_msg(ans):
      value = int.from_bytes(bytes(ans[3:-2]), byteorder='big')
      ret = value / 100
      return ret
    return None

Wykorzystanie pyHYControl

Do komunikacji z inverterem możemy wykorzystać moduł pythona pyHYControl (opens new window), jego wykorzystanie znacznie ułatwi nam zycie. Przed przystąpieniem do pracy musimy dołączyć moduł pyHYControl do naszego projektu, niestety pakiet Pip nie jest na chwilę obecną dostępny. Moduł pyHYControl (opens new window) jest przydatny, ale nie idealny.

Praca z konsoli

Sprawdzenie statusu falownika i parametrów chwilowych takich jak:

 • obroty chwilowe
 • częstotliwość oczekiwana i aktualnie generowana
 • napięcie wyjściowe i wejściowe
 • prąd pobierany przez silnik
D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 status rpm
rpm: 1980.00 rpm

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 status vac
vac: 89.30 V

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 status all
fset: 33.00 Hz
fout: 33.00 Hz
aout: 4.70 A
rpm: 1980.00 rpm
vdc: 322.20 V
vac: 23.40 V
cont: 0.00 h
temp: 0.00 C

Jeśli parametr PD002 będzie miał wartość równą 2 wówczas możemy ustawiać częstotliwość poprzez port komunikacyjny.

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 frequency 20
Set frequency command: 20.0

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 frequency 40
Set frequency command: 40.0

Możemy również zapisywać i odczytywać wartości parametrów konfiguracyjnych urządzenia.

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 read 008
read: PD008: 220.0 V

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 write 008 190
written: PD008: 190.0 V

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 read 008
read: PD008: 190.0 V

Oraz wydawać polecenia dla uradzenia (start, stop) o ile parametr PD001 ma wartość 2.

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 cmd run_fwd
Command: ['run', 'forward']
Status: []

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 cmd run_rev
Command: ['run', 'reverse']
Status: ['cmd_run', 'running']

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 cmd status
Command: []
Status: ['cmd_run', 'cmd_reverse', 'running', 'run_reverse']

D:\Huanyang>python -m hycontrol -d COM5 -p N -b 19200 -a 1 cmd stop
Command: ['stop']
Status: ['cmd_run', 'running']

Przykładowe skrypty

Zrzut wybranych parametrów

from hycontrol import VFDConf, RegisterMap, VFDDevice
import os

conf = VFDConf(port="COM5", rate=19200, parity="N", address=1, timeout=0.1)

regmap = RegisterMap(
  os.path.join(os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)), 'hycontrol', 'registers.yml'))

d = VFDDevice(conf, regmap)

d.connect()

data_to_read = []
data_to_read.extend(range(1, 12))
data_to_read.extend(range(70, 75))

data = {}
for a in data_to_read:
  data[a] = d.read_function_data(a)


for k in data:
  print("PD{:03d} = {}".format(k, data[k]))


d.close()

Monitoring stanu urządzenia

Skrypt uruchamia falownik, ustawia generowaną częstotliwość, a następnie wyświetla aktualne obroty oraz pobierany prąd.

from hycontrol import VFDConf, RegisterMap, VFDDevice
import os
import _thread

conf = VFDConf(port="COM5", rate=19200, parity="N", address=1, timeout=0.1)

regmap = RegisterMap(
  os.path.join(os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)), 'hycontrol', 'registers.yml'))

d = VFDDevice(conf, regmap)
d.connect()

commands = {'status': 0x00, 'run_fwd': 0x03, 'run_rev': 0x11, 'stop': 0x08 }

def get_status(dev, cmd):
  return dev.read_control_data(cmd)

def report_thread(dev):
  import time

  while 1:
    time.sleep(0.5)
    rpm = get_status(dev, 3)
    ocur = get_status(dev, 2)
    print("speed = {} rpm   output current = {:2.2f} A".format(rpm[0], ocur[0]))


def run_spindle(dev):
  dev.write_freq(200)
  dev.write_control_data(commands['run_fwd'])

  _thread.start_new_thread(report_thread, (dev,))
  input('Press ENTER to exit\n')

try:
  run_spindle(d)
finally:
  d.write_control_data(commands['stop'])
  d.close()
Set frequency command: 200.0
Command: ['run', 'forward']
Status: []
Press ENTER to exit
speed = 2526 rpm   output current = 3.80 A
speed = 5118 rpm   output current = 3.50 A
speed = 7710 rpm   output current = 3.40 A
speed = 10302 rpm   output current = 3.30 A
speed = 12000 rpm   output current = 3.20 A
speed = 12000 rpm   output current = 3.20 A
speed = 12000 rpm   output current = 3.20 A
speed = 12000 rpm   output current = 3.20 A
speed = 12000 rpm   output current = 3.20 A

Command: ['stop']
Status: ['cmd_run', 'running']

Process finished with exit code 0

Dodatkowe informacje