17 maja 2016

Wzbogacanie kontrolek WPF #1

WPF w połączeniu z MVVM to wspaniała sprawa. Co natomiast zrobić, jak interfejs WPF nie daje tego, co daje interfejs WinForms? W tym poście opisuję wzbogacanie kontrolek WPF.

Przykładowa aplikacja w technologii WPF + MVVM

Rozważmy następującą aplikację WPF + MVVM wykorzystującą MVVM Light Toolkit (opens new window).

<Window x:Class="Mvvm.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:ignore="http://www.galasoft.ch/ignore"
    xmlns:extenders="clr-namespace:Mvvm.Extenders"
    mc:Ignorable="d ignore"
    Height="300"
    Width="300"
    Title="Auto scroll demo"
    DataContext="{Binding Main, Source={StaticResource Locator}}">
  <Window.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        <ResourceDictionary Source="Skins/MainSkin.xaml" />
      </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    </ResourceDictionary>
  </Window.Resources>
  <DockPanel>
    <Button DockPanel.Dock="Top"
        Content="add item"
        Margin="10"
        Command='{Binding AddItemClick}'/>
    <ListBox Margin="10"
         ItemsSource="{Binding DataForList}" />

  </DockPanel>
</Window>
using System.Collections.ObjectModel;
using GalaSoft.MvvmLight;
using GalaSoft.MvvmLight.Command;

namespace Mvvm.ViewModel
{
  public class MainViewModel : ViewModelBase
  {
    public RelayCommand AddItemClick { get; private set; }
    public ObservableCollection<string> DataForList { get; }

    public MainViewModel()
    {
      AddItemClick = new RelayCommand(AddNewItemToList);
      DataForList =
        new ObservableCollection<string> {
          "item_1",
          "item_2"
          };
    }

    private void AddNewItemToList()
    {
      DataForList.Add($"item_{DataForList.Count+1}");
    }
  }
}

Chcemy, aby kontrolka Listbox automatycznie zawsze pokazywała ostatnio dodany element. Załóżmy, że wyświetlamy logi i chcemy widzieć zawsze najnowsze. Jak to zrobić?

W WinForms jest to trywialne zadanie, ale w WPF niekoniecznie. Interfejs XAML nie zawiera takiej opcji. Możemy napisać ten kawałek logiki prezentacji w code behind. Problemem jest to, że im więcej umieszczamy w code behind, tym bardziej odchodzimy od MVVM w stronę klasycznej WinForms. A my chcemy WPF + MVVM zamiast WinForms.

Rozszerzenie możliwości kontrolki ListBox

Rozszerzenie do WPF, pozwala nam dodać do kontrolek właściwości, jakich nie posiadają.

<ListBox Margin="10" 
     ItemsSource="{Binding DataForList}" 
     extenders:ListBoxExt.ScrollToLast="True"/>
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.Specialized;
using System.Diagnostics;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace Mvvm.Extenders
{
  public class ListBoxExt : DependencyObject
  {
    public static readonly DependencyProperty ScrollToLastProperty =
      DependencyProperty.RegisterAttached("ScrollToLast",
        typeof(bool),
        typeof(ListBoxExt),
        new UIPropertyMetadata(default(bool), OnScrollToLastChanged));

    private static readonly Dictionary<object, ListBox> ListBoxMap = new Dictionary<object, ListBox>();

    private static void CollectionChanged(object colection, NotifyCollectionChangedEventArgs eventArgs)
    {
      var listBox = ListBoxMap[colection];
      var listBoxItems = listBox.Items;

      if (listBox.Items.Count <= 0) return;
      var lastItem = listBox.Items[listBox.Items.Count - 1];
      listBoxItems.MoveCurrentTo(lastItem);
      listBox.ScrollIntoView(lastItem);
    }

    public static void OnScrollToLastChanged(DependencyObject s, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      Debug.Assert(s is ListBox, "DependencyObject is not of ListBox type");
      var listBox = (ListBox) s;

      var sourceCollection = listBox.Items.SourceCollection as INotifyCollectionChanged;
      Debug.Assert(sourceCollection != null, "sourceCollection problem");

      if ((bool) e.NewValue)
      {
        ListBoxMap.Add(sourceCollection, listBox);
        sourceCollection.CollectionChanged += CollectionChanged;
        return;
      }

      ListBoxMap.Remove(sourceCollection);
      sourceCollection.CollectionChanged -= CollectionChanged;
    }

    public static bool GetScrollToLast(DependencyObject obj)
    {
      return (bool)obj.GetValue(ScrollToLastProperty);
    }

    public static void SetScrollToLast(DependencyObject obj, bool value)
    {
      obj.SetValue(ScrollToLastProperty, value);
    }
  }
}

Co widzimy na listingu powyżej:

 • definiujemy klasę dziedziczącą po DependencyObject.
 • określamy nazwę nowej właściwości, jej typ, typ, do jakiego obiektu możemy go podpiąć oraz metodę, jaka zostanie wywołana, gdy wartość zostanie zmieniona.
 • getter oraz setter dla naszej nowej właściwości. Oczywiście wszystko są to metody statyczne.
 • metoda, która wykona się, gdy nasza właściwość ulegnie zmianie. Sprawdzamy obiekt macierzysty, czy jest typu ListBox i jeśli tak, to dla kolekcji danych rejestrujemy funkcję obsługi zdarzenia zmiany w kolekcji. Ponieważ sama funkcja obsługi nie będzie miała dostępu do obiektu listy, a jedynie do skojarzonych z nią danych, to trzymamy w słowniku mapowanie.
wpf