13 maja 2016

Bind to enum C#

Rozważmy taką sytuację. Mamy jakiś Enum i chcemy wybrać jego wartość przy pomocy listy wyboru. Chcemy, aby użytkownik widział opisy dla każdej wartości. Tymczasem w tle dokonujemy Bindowania Enum tak, aby wszystkie wartości naszego typu wyliczeniowego zostały wyświetlone w liście wraz z opisami.

Definicja enum

Definiujemy nasz typ, a razem z nim opisy. Opis nie jest ograniczony do jednego słowa oraz znaków ASCII. Jeśli nie zdefiniujemy opisu, wówczas wykorzystana zostanie nazwa pola.

internal enum ExampleEnum
{
 Element1,
 
 [Description("Skoplikowany opis ze spacjami [2]")]
 Element2,
 
 [Description("opis zawierajacy polskie znaki: ĄĆĘŁŃ")]
 Element3, 
 
 Element4,
}

Bindowanie

Kiedy chcemy wyświetlić listę dostępnych wartości dla typu Enum, robimy to tak:

var elements = EnumHelper.GetValueDescriptionEnumerable<ExampleEnum>()
  .Select(a => new {wartosc = a.Item1, opis = a.Item2})
  .ToList();
 
comboBox1.DataSource = elements;
comboBox1.DisplayMember = "opis";
comboBox1.ValueMember = "wartosc";
bind to enum c#

Kod metody GetValueDescriptionEnumerable

Żeby to zadziałało, potrzebujemy prostej metody pomocniczej.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
 
namespace EnumDemo.Helpers
{
  public static class EnumHelper
  {
    public static IEnumerable<Tuple<T, string>> 
    GetValueDescriptionEnumerable<T>() where T : struct
    {
      if (!typeof(T).IsEnum) throw new InvalidOperationException();
      foreach (T item in Enum.GetValues(typeof(T)))
      {
        var fi = typeof(T).GetField(item.ToString());
        var attribute = fi
           .GetCustomAttributes(typeof(DescriptionAttribute), false)
           .FirstOrDefault( ) as DescriptionAttribute;
        var description = 
          attribute == null ? 
          item.ToString() : 
          attribute.Description;     
        yield return new Tuple<T, string>(item, description);
      }
    }
  }
}

Zalety powyższej metody:

 • opis trzymamy zawsze blisko definicji enum
 • unikamy ręcznego mapowania wartość ↔ opis

Repozytorium kodu

Aplikacja demo powyższego rozwiązania znajduje się w repozytorium GitHub (opens new window).