14 grudnia 2021

Docker #4 - Monitoring

Zbieranie danych w celach diagnostycznych

Możemy wyróżnić 3 rodzaje kontenerów w tym przykładzie:

 • Agent Zbiera dane i wystawia web endpoint, aby wygodnie odczytać te dane
 • Magazyn danych w naszym przykładzie prometheus. Zbiera dane i zarządza retencją
 • Odbiorcy danych Wszystkie aplikacje, które konsumują nasze dane diagnostyczne

Przedstawiam kilka rodzajów aplikacji agentów:

 • node-exporter Zbiera dane o fizycznym hoście
 • smartmon Zbiera dane o dyskach S.M.A.R.T. oraz przekazuje do node-exporter
 • cadvisor Zbiera dane o innych kontenerach
 • prometheus-pve-exporter Zbiera dane o maszynach wirtualnych w Proxmox.

Zbieranie danych

Zbieranie danych o fizycznej maszynie

version: '3.8'

services:
 node-exporter:
  image: prom/node-exporter:latest
  container_name: node-exporter
  restart: unless-stopped
  hostname: portainer-pc
  ports: [9100:9100]
  volumes:
   - /proc:/host/proc:ro
   - /sys:/host/sys:ro
   - /:/rootfs:ro
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
   - /etc/timezone:/etc/TZ:ro
   - /global_config/docker_data/node-exporter/textfile:/etc/node-exporter/textfile
  command:
   - '--path.procfs=/host/proc'
   - '--path.rootfs=/rootfs'
   - '--path.sysfs=/host/sys'
   - '--collector.filesystem.mount-points-exclude=^/(sys|proc|dev|host|etc)($$|/)'
   - '--collector.textfile.directory=/etc/node-exporter/textfile'

 smartmon-exporter:
  privileged: true
  image: ghcr.io/galexrt/node-exporter-textfiles:main
  container_name: smartmon
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - /global_config/docker_data/node-exporter/textfile:/var/lib/node_exporter
   - /global_config/docker_data/node-exporter/scripts/smart.sh:/scripts/smart.sh:ro
  environment:
   - SCRIPT=smart.sh
   - OUTPUT_FILENAME=smartmon_data
   - INTERVAL=60 

Po uruchomieniu smartmon konieczne może okazać się aktualizacja basy wewnątrz kontenera.

docker exec -it smartmon /bin/bash
update-smart-drivedb --no-verify

smart.sh minimalne modyfikacje w odniesieniu do orginału.

#!/bin/bash

parse_smartctl_attributes_awk="$(
 cat <<'SMARTCTLAWK'
$1 ~ /^ *[0-9]+$/ && $2 ~ /^[a-zA-Z0-9_-]+$/ {
 gsub(/-/, "_");
 printf "%s_value{%s,smart_id=\"%s\"} %d\n", $2, labels, $1, $4
 printf "%s_worst{%s,smart_id=\"%s\"} %d\n", $2, labels, $1, $5
 printf "%s_threshold{%s,smart_id=\"%s\"} %d\n", $2, labels, $1, $6
 printf "%s_raw_value{%s,smart_id=\"%s\"} %e\n", $2, labels, $1, $10
}
SMARTCTLAWK
)"

smartmon_attrs="$(
 cat <<'SMARTMONATTRS'
airflow_temperature_cel
command_timeout
current_pending_sector
end_to_end_error
erase_fail_count
g_sense_error_rate
hardware_ecc_recovered
host_reads_32mib
host_reads_mib
host_writes_32mib
host_writes_mib
load_cycle_count
media_wearout_indicator
nand_writes_1gib
offline_uncorrectable
power_cycle_count
power_on_hours
ssd_life_left
program_fail_cnt_total
program_fail_count
raw_read_error_rate
reallocated_event_count
reallocated_sector_ct
reported_uncorrect
runtime_bad_block
sata_downshift_count
seek_error_rate
spin_retry_count
spin_up_time
start_stop_count
temperature_case
temperature_celsius
temperature_internal
total_lbas_read
total_lbas_written
udma_crc_error_count
unsafe_shutdown_count
unused_rsvd_blk_cnt_tot
wear_leveling_count
workld_host_reads_perc
workld_media_wear_indic
workload_minutes
SMARTMONATTRS
)"
smartmon_attrs="$(echo "${smartmon_attrs}" | xargs | tr ' ' '|')"

parse_smartctl_attributes() {
 local disk="$1"
 local disk_type="$2"
 local labels="disk=\"${disk}\",type=\"${disk_type}\""
 sed 's/^ \+//g' |
  awk -v labels="${labels}" "${parse_smartctl_attributes_awk}" 2>/dev/null |
  tr '[:upper:]' '[:lower:]' |
  grep -E "(${smartmon_attrs})"
}

parse_smartctl_scsi_attributes() {
 local disk="$1"
 local disk_type="$2"
 local labels="disk=\"${disk}\",type=\"${disk_type}\""
 while read -r line; do
  attr_type="$(echo "${line}" | tr '=' ':' | cut -f1 -d: | sed 's/^ \+//g' | tr ' ' '_')"
  attr_value="$(echo "${line}" | tr '=' ':' | cut -f2 -d: | sed 's/^ \+//g')"
  case "${attr_type}" in
  number_of_hours_powered_up_) power_on="$(echo "${attr_value}" | awk '{ printf "%e\n", $1 }')" ;;
  Current_Drive_Temperature) temp_cel="$(echo "${attr_value}" | cut -f1 -d' ' | awk '{ printf "%e\n", $1 }')" ;;
  Blocks_sent_to_initiator_) lbas_read="$(echo "${attr_value}" | awk '{ printf "%e\n", $1 }')" ;;
  Blocks_received_from_initiator_) lbas_written="$(echo "${attr_value}" | awk '{ printf "%e\n", $1 }')" ;;
  Accumulated_start-stop_cycles) power_cycle="$(echo "${attr_value}" | awk '{ printf "%e\n", $1 }')" ;;
  Elements_in_grown_defect_list) grown_defects="$(echo "${attr_value}" | awk '{ printf "%e\n", $1 }')" ;;
  esac
 done
 [ -n "$power_on" ] && echo "power_on_hours_raw_value{${labels},smart_id=\"9\"} ${power_on}"
 [ -n "$temp_cel" ] && echo "temperature_celsius_raw_value{${labels},smart_id=\"194\"} ${temp_cel}"
 [ -n "$lbas_read" ] && echo "total_lbas_read_raw_value{${labels},smart_id=\"242\"} ${lbas_read}"
 [ -n "$lbas_written" ] && echo "total_lbas_written_raw_value{${labels},smart_id=\"242\"} ${lbas_written}"
 [ -n "$power_cycle" ] && echo "power_cycle_count_raw_value{${labels},smart_id=\"12\"} ${power_cycle}"
 [ -n "$grown_defects" ] && echo "grown_defects_count_raw_value{${labels},smart_id=\"12\"} ${grown_defects}"
}

parse_smartctl_info() {
 local -i smart_available=0 smart_enabled=0 smart_healthy=
 local disk="$1" disk_type="$2"
 local model_family='' device_model='' serial_number='' fw_version='' vendor='' product='' revision='' lun_id=''
 while read -r line; do
  info_type="$(echo "${line}" | cut -f1 -d: | tr ' ' '_')"
  info_value="$(echo "${line}" | cut -f2- -d: | sed 's/^ \+//g' | sed 's/"/\\"/')"
  case "${info_type}" in
  Model_Family) model_family="${info_value}" ;;
  Device_Model) device_model="${info_value}" ;;
  Serial_Number) serial_number="${info_value}" ;;
  Firmware_Version) fw_version="${info_value}" ;;
  Vendor) vendor="${info_value}" ;;
  Product) product="${info_value}" ;;
  Revision) revision="${info_value}" ;;
  Logical_Unit_id) lun_id="${info_value}" ;;
  esac
  if [[ "${info_type}" == 'SMART_support_is' ]]; then
   case "${info_value:0:7}" in
   Enabled) smart_available=1; smart_enabled=1 ;;
   Availab) smart_available=1; smart_enabled=0 ;;
   Unavail) smart_available=0; smart_enabled=0 ;;
   esac
  fi
  if [[ "${info_type}" == 'SMART_overall-health_self-assessment_test_result' ]]; then
   case "${info_value:0:6}" in
   PASSED) smart_healthy=1 ;;
   *) smart_healthy=0 ;;
   esac
  elif [[ "${info_type}" == 'SMART_Health_Status' ]]; then
   case "${info_value:0:2}" in
   OK) smart_healthy=1 ;;
   *) smart_healthy=0 ;;
   esac
  fi
 done
 echo "device_info{disk=\"${disk}\",type=\"${disk_type}\",vendor=\"${vendor}\",product=\"${product}\",revision=\"${revision}\",lun_id=\"${lun_id}\",model_family=\"${model_family}\",device_model=\"${device_model}\",serial_number=\"${serial_number}\",firmware_version=\"${fw_version}\"} 1"
 echo "device_smart_available{disk=\"${disk}\",type=\"${disk_type}\"} ${smart_available}"
 echo "device_smart_enabled{disk=\"${disk}\",type=\"${disk_type}\"} ${smart_enabled}"
 [[ "${smart_healthy}" != "" ]] && echo "device_smart_healthy{disk=\"${disk}\",type=\"${disk_type}\"} ${smart_healthy}"
}

output_format_awk="$(
 cat <<'OUTPUTAWK'
BEGIN { v = "" }
v != $1 {
 print "";
 print "# HELP smartmon_" $1 " SMART metric " $1;
 print "# TYPE smartmon_" $1 " gauge";
 v = $1
}
{print "smartmon_" $0}
OUTPUTAWK
)"

format_output() {
 sort |
  awk -F'{' "${output_format_awk}"
}

smartctl_version="$(/usr/sbin/smartctl -V | head -n1 | awk '$1 == "smartctl" {print $2}')"

echo "smartctl_version{version=\"${smartctl_version}\"} 1" | format_output

if [[ "$(expr "${smartctl_version}" : '\([0-9]*\)\..*')" -lt 6 ]]; then
 exit
fi

device_list="$(/usr/sbin/smartctl --scan-open | awk '/^\/dev/{print $1 "|" $3}')"

for device in ${device_list}; do
 disk="$(echo "${device}" | cut -f1 -d'|')"
 type="$(echo "${device}" | cut -f2 -d'|')"
 active=1
 echo "smartctl_run{disk=\"${disk}\",type=\"${type}\"}" "$(TZ=UTC date '+%s')"
 # Check if the device is in a low-power mode
 /usr/sbin/smartctl -n standby -d "${type}" "${disk}" > /dev/null || active=0
 echo "device_active{disk=\"${disk}\",type=\"${type}\"}" "${active}"
 # Skip further metrics to prevent the disk from spinning up
 test ${active} -eq 0 && continue
 # Get the SMART information and health
 /usr/sbin/smartctl -i -H -d "${type}" "${disk}" | parse_smartctl_info "${disk}" "${type}"
 # Get the SMART attributes
 case ${type} in
 sat) /usr/sbin/smartctl -A -d "${type}" "${disk}" | parse_smartctl_attributes "${disk}" "${type}" ;;
 sat+megaraid*) /usr/sbin/smartctl -A -d "${type}" "${disk}" | parse_smartctl_attributes "${disk}" "${type}" ;;
 scsi) /usr/sbin/smartctl -A -d "${type}" "${disk}" | parse_smartctl_scsi_attributes "${disk}" "${type}" ;;
 megaraid*) /usr/sbin/smartctl -A -d "${type}" "${disk}" | parse_smartctl_scsi_attributes "${disk}" "${type}" ;;
 nvme*) /usr/sbin/smartctl -A -d "${type}" "${disk}" | parse_smartctl_scsi_attributes "${disk}" "${type}" ;;
 *)
   (>&2 echo "disk type is not sat, scsi, nvme or megaraid but ${type}")
  exit
  ;;
 esac
done | format_output

Node exporter możemy też zainstalować bez dockera.

sudo apt install prometheus-node-exporter

Zbieranie danych o innych kontenerach

version: '3.8'

services:
 cadvisor:
  image: google/cadvisor:latest
  container_name: cadvisor
  restart: unless-stopped
  ports: [19998:8080]
  volumes:
   - /:/rootfs:ro
   - /var/run:/var/run:ro
   - /sys:/sys:ro
   - /var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro

cadvisor dla arm uruchomiony na raspberry PI

 image: braingamer/cadvisor-arm:latest

Monitorowanie Proxmox z poziomu kontenera

 proxmox_monitor:
  image: prompve/prometheus-pve-exporter
  container_name: proxmox_monitor
  restart: unless-stopped
  ports: [9221:9221]
  volumes:
   - /global_config/docker_data/proxmox_exporter/pve.yml:/etc/pve.yml:ro
default:
  user: root@pam
  token_name: "token_monitor"
  token_value: "333333-aaaa-bbbb-cccc-111111111"
  verify_ssl: false

Magazyn danych

Prometheus docker composer

version: "3.8"

#http://portainer-pc.lan:9090

services:
 prometheus:
  user: 0:0
  network_mode: host
  image: prom/prometheus
  stop_signal: SIGKILL
  container_name: prometheus
  restart: unless-stopped
  command:
   - '--config.file=/config/config.yml'
   - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
   - '--storage.tsdb.retention.time=30d'
   - '--storage.tsdb.retention.size=1GB'
   - '--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries'
   - '--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles'
   - '--web.enable-lifecycle'
  volumes:
   - /global_config/docker_data/prometheus/config:/config
   - /global_config/docker_data/prometheus/data:/prometheus

  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.prometheus.rule=Host(`prometheus.home.robertolechowski.com`)"
   - "traefik.http.routers.prometheus.tls.certresolver=myresolver"
   - "traefik.http.routers.prometheus.service=prometheus_service"
   - "traefik.http.services.prometheus_service.loadbalancer.server.port=9090"

Prometheus config

global:
 scrape_interval:   15s

scrape_configs:
 - job_name: "prometheus"
  static_configs:
   - targets: ["localhost:9090"]

 - job_name: "node"
  static_configs:
   - targets: ["portainer-pc.lan:9100", "pi-hole.lan:9100"]
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: instance
    regex: '([^:]+)(:[0-9]+)?'
    replacement: '${1}'

 - job_name: 'cadvisor'
  metrics_path: '/metrics'
  static_configs:
   - targets: ["portainer-pc.lan:19998"]
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: instance
    regex: '([^:]+)(:[0-9]+)?'
    replacement: '${1}'
  metric_relabel_configs:
   - regex: '^container_label_traefik_(.*)'
    action: labeldrop
   - regex: '^container_label_com_docker_(.*)'
    action: labeldrop
   - regex: '^container_label_org_(.*)'
    action: labeldrop

 - job_name: 'pve'
  static_configs:
   - targets: ["192.168.30.70"]
  metrics_path: /pve
  params:
   module: [default]
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: portainer-pc.lan:9221

 - job_name: 'openweather-exporter'
  scrape_interval: 60s
  static_configs:
   - targets: ["portainer-pc.lan:3362"]
  metric_relabel_configs:
   - source_labels: [__name__]
    regex: '^go_(.*)'
    action: drop

Pozostaje nam tylko skonfigurować dashboard w Grafana.

Linki