14 grudnia 2021

Docker #4 - Monitoring

Zbieranie danych w celach diagnostycznych

Możemy wyróżnić 3 rodzaje kontenerów w tym przykładzie:

 • Agent Zbiera dane i wystawia web endpoint, aby wygodnie odczytać te dane
 • Magazyn danych w naszym przykładzie prometheus. Zbiera dane i zarządza retencją
 • Odbiorcy danych Wszystkie aplikacje, które konsumują nasze dane diagnostyczne

Przedstawiam kilka rodzajów aplikacji agentów:

 • node-exporter Zbiera dane o fizycznym hoście
 • cadvisor Zbiera dane o innych kontenerach
 • prometheus-pve-exporter Zbiera dane o maszynach wirtualnych w Proxmox.

Zbieranie danych

Zbieranie danych o fizycznej maszynie

version: '3.8'

services:
 node-exporter:
  image: prom/node-exporter:latest
  container_name: node-exporter
  restart: unless-stopped
  hostname: portainer-pc
  ports: [9100:9100]
  volumes:
   - /proc:/host/proc:ro
   - /sys:/host/sys:ro
   - /:/rootfs:ro
  command:
   - '--path.procfs=/host/proc'
   - '--path.rootfs=/rootfs'
   - '--path.sysfs=/host/sys'
   - '--collector.filesystem.mount-points-exclude=^/(sys|proc|dev|host|etc)($$|/)'

Node exporter możemy też zainstalować bez dockera.

sudo apt install prometheus-node-exporter

Zbieranie danych o innych kontenerach

version: '3.8'

services:
 cadvisor:
  image: google/cadvisor:latest
  container_name: cadvisor
  restart: unless-stopped
  ports: ['19998:8080']
  volumes:
   - /:/rootfs:ro
   - /var/run:/var/run:rw
   - /sys:/sys:ro
   - /var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro

cadvisor dla arm uruchomiony na raspberry PI

 image: braingamer/cadvisor-arm:latest

Monitorowanie Proxmox z poziomu kontenera

 proxmox_monitor:
  image: prompve/prometheus-pve-exporter
  container_name: proxmox_monitor
  restart: unless-stopped
  ports: ['9221:9221']
  volumes:
   - /global_config/docker_data/proxmox_exporter/pve.yml:/etc/pve.yml:ro
default:
  user: root@pam
  token_name: "token_monitor"
  token_value: "333333-aaaa-bbbb-cccc-111111111"
  verify_ssl: false

Magazyn danych

Prometheus docker composer

version: "3.8"

#http://portainer-pc.lan:9090

services:
 prometheus:
  user: 0:0
  network_mode: host
  image: prom/prometheus
  stop_signal: SIGKILL
  container_name: prometheus
  restart: unless-stopped
  command:
   - '--config.file=/config/config.yml'
   - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
   - '--storage.tsdb.retention.time=30d'
   - '--storage.tsdb.retention.size=1GB'
   - '--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries'
   - '--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles'
   - '--web.enable-lifecycle'
  volumes:
   - /global_config/docker_data/prometheus/config:/config
   - /global_config/docker_data/prometheus/data:/prometheus

  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.prometheus.rule=Host(`prometheus.home.robertolechowski.com`)"
   - "traefik.http.routers.prometheus.tls.certresolver=myresolver"
   - "traefik.http.routers.prometheus.service=prometheus_service"
   - "traefik.http.services.prometheus_service.loadbalancer.server.port=9090"

Prometheus config

global:
 scrape_interval:   15s

scrape_configs:
 - job_name: "prometheus"
  static_configs:
   - targets: ["localhost:9090"]

 - job_name: "node"
  static_configs:
    - targets: ["portainer-pc.lan:9100", "pi-hole.lan:9100"]
    
 - job_name: 'cadvisor'
  metrics_path: '/metrics'
  static_configs:
   - targets: ["portainer-pc.lan:19998"]

 - job_name: 'pve'
  static_configs:
   - targets: ["192.168.30.70"]
  metrics_path: /pve
  params:
   module: [default]
  relabel_configs:
   - source_labels: [__address__]
    target_label: __param_target
   - source_labels: [__param_target]
    target_label: instance
   - target_label: __address__
    replacement: portainer-pc.lan:9221 

Pozostaje nam tylko skonfigurować dashboard w Grafana.

Linki