15 grudnia 2021

Docker #5 - Reverse proxy

Dlaczego Reverse proxy jest nam potrzebne

Jest wiele powodów, aby w sieci domowej zastosować Reverse proxy:

 • Aby posługiwać wygodnymi adresami z HTTPS zamiast adresów IP:port
 • Aby przeglądarka zapamiętywała hasła do aplikacji osobno, zamiast wszystkie wymieszane na jednym adresie
 • Ukryte przełączanie i podmienianie usług bez zmiany adresu
VS Code

Konfiguracja dostawcy DNS (dns-01 challenge) na przykładnie OVH

Na stronie OVH createToken (opens new window) generujemy nowy zestaw kluczy API. Nazwa i opis aplikacji są dowolne, okres ważności polecam ustawić unlimited, a uprawnienia następująco:

 • GET /domain/zone/*****
 • PUT /domain/zone/*
 • POST /domain/zone/*
 • DELETE /domain/zone/*
VS Code

API console (opens new window) pozwala nam na wywoływanie poszczególnych funkcji API, tym co może nam się przydać do zarządzania utworzonymi uprawnieniami to:

 • GET /me/api/application
 • GET /me/api/application/{applicationId}
 • GET /me/api/credential
 • GET /me/api/credential/{credentialId}
 • DELETE /me/api/application/{applicationId}
 • DELETE /me/api/credential/{credentialId}

Konfiguracja lokalna

Docker composer

version: "3.8"

services:
 traefik:
  image: traefik
  network_mode: host
  container_name: traefik
  restart: unless-stopped
  environment:
   - "OVH_ENDPOINT=ovh-eu"
   - "OVH_APPLICATION_KEY=xxxxxxxxxxx"
   - "OVH_APPLICATION_SECRET=xxxxxxxxxxxxxx"
   - "OVH_CONSUMER_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxx"
  volumes:
   - "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
   - "/global_config/composer/traefik/config.yaml:/traefik.yaml:ro"
   - "/global_config/composer/traefik/config_2.yaml:/config_2.yaml:ro"
   - "/global_config/docker_data/traefik/acme:/acme"
  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.traefik_dashboard.rule=Host(`traefik.home.robertolechowski.com`)"
   - "traefik.http.routers.traefik_dashboard.tls.certresolver=myresolver"
   - "traefik.http.routers.traefik_dashboard.service=traefik_service"
   - "traefik.http.services.traefik_service.loadbalancer.server.port=7766"

Traefik konfiguracja (traefik.yaml, config_2.yaml)

global:
 checkNewVersion: true
 sendAnonymousUsage: false

log:
 level: DEBUG

providers:
 docker:
  endpoint: "unix:///var/run/docker.sock"
  watch: true
  exposedbydefault: false

 file:
  filename: "/config_2.yaml"
  watch: true

metrics:
 prometheus:
  entryPoint: "traefik"
  buckets: [0.1,0.3,1.2,5.0]

ping:
 entryPoint: "traefik"

entryPoints:
 http:
  address: ":80"

 https:
  address: ":443"

 traefik:
  address: ":7766"

api:
 debug: true
 insecure: true
 dashboard: true

certificatesResolvers:
 myresolver:
  acme:
   email: "robertolechowski@gmail.com"
   storage: "/acme/acme.json"
   dnsChallenge:
    provider: "ovh"
    delayBeforeCheck: 0
    resolvers: ["1.1.1.1:53", "8.8.8.8:53"]
http:
 routers:
  proxmox:
   entryPoints: [https]
   rule: "Host(`proxmox.home.robertolechowski.com`)"
   tls:
    certresolver: "myresolver"
   service: proxmox

  pihole:
   entryPoints: [https]
   rule: "Host(`pihole.home.robertolechowski.com`)"
   tls:
    certresolver: "myresolver"
   service: pihole  


 services:
  proxmox:
   loadBalancer:
    serversTransport: insecureTransport
    servers:
     - url: "https://192.168.30.70:8006"
    passHostHeader: true

  pihole:
   loadBalancer:
    servers:
     - url: "http://192.168.30.90"
    passHostHeader: true


 serversTransports:
  insecureTransport:
   insecureSkipVerify: true