15 grudnia 2021

Docker #5 - Reverse proxy

Dlaczego Reverse proxy jest nam potrzebne

Jest wiele powodów, aby w sieci domowej zastosować Reverse proxy:

 • Aby posługiwać wygodnymi adresami z HTTPS zamiast adresów IP:port
 • Aby przeglądarka zapamiętywała hasła do aplikacji osobno, zamiast wszystkie wymieszane na jednym adresie
 • Ukryte przełączanie i podmienianie usług bez zmiany adresu
VS Code

Konfiguracja dostawcy DNS (dns-01 challenge) na przykładnie OVH

Na stronie OVH createToken (opens new window) generujemy nowy zestaw kluczy API. Nazwa i opis aplikacji są dowolne, okres ważności polecam ustawić unlimited, a uprawnienia następująco:

 • GET /domain/zone/*****
 • PUT /domain/zone/*
 • POST /domain/zone/*
 • DELETE /domain/zone/*
VS Code

API console (opens new window) pozwala nam na wywoływanie poszczególnych funkcji API, tym co może nam się przydać do zarządzania utworzonymi uprawnieniami to:

 • GET /me/api/application
 • GET /me/api/application/{applicationId}
 • GET /me/api/credential
 • GET /me/api/credential/{credentialId}
 • DELETE /me/api/application/{applicationId}
 • DELETE /me/api/credential/{credentialId}

Konfiguracja lokalna

Docker composer

version: "3.8"

services:
 traefik:
  image: traefik
  network_mode: host
  container_name: traefik
  environment:
   - "OVH_ENDPOINT=ovh-eu"
   - "OVH_APPLICATION_KEY=?????"
   - "OVH_APPLICATION_SECRET=???????"
   - "OVH_CONSUMER_KEY=????????"
  volumes:
   - "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
   - "/global_config/composer/traefik/traefik.toml:/traefik.toml"
   - "/global_config/composer/traefik/dynamic_conf.toml:/dynamic_conf.toml"
   - "/global_config/docker_data/traefik/acme:/acme"
  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.traefik_dashboard.rule=Host(`traefik.home.robertolechowski.com`)"
   - "traefik.http.routers.traefik_dashboard.tls.certresolver=myresolver"
   - "traefik.http.routers.traefik_dashboard.service=traefik_service"
   - "traefik.http.services.traefik_service.loadbalancer.server.port=7766"

Traefik konfiguracja (traefik.toml)

[global]
 checkNewVersion = true
 sendAnonymousUsage = false

[log]
 level = "DEBUG"

[providers]
 [providers.docker]
 endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"
 watch = true
 exposedbydefault=false


[providers.file]
 directory = "/dynamic_conf.toml"
 watch = true

[metrics]
 [metrics.prometheus]
 entryPoint = "traefik"
 buckets = [0.1,0.3,1.2,5.0]

[ping]
 entryPoint = "traefik"

[entryPoints]
 [entryPoints.http]
  address = ":80"

 [entryPoints.https]
  address = ":443"

 [entryPoints.traefik]
  address = ":7766"


[api]
 debug = true
 insecure = true
 dashboard = true

[certificatesResolvers.myresolver.acme]
email = "robertolechowski@gmail.com"
storage = "/acme/acme.json"
 [certificatesResolvers.myresolver.acme.dnsChallenge]
 provider = "ovh" 
 delayBeforeCheck = 0
 resolvers = ["1.1.1.1:53", "8.8.8.8:53"]