16 grudnia 2021

Docker #6 - WOL

Wygodne narzędzie do zdalnego budzenia hostów

Dzięki tej aplikacji możemy obudzić wyłączoną maszynę, w swoim przypadku najczęściej stosuje do wybudzenie serwera NAS.

docker composer

version: "3"

services:
 frontend-rwsols:
  image: ex0nuss/remote-wake-sleep-on-lan-docker
  container_name: frontend-rwsols
  restart: unless-stopped
  network_mode: host
  environment:
   - APACHE2_PORT=3494
   - PASSPHRASE=
   - RWSOLS_COMPUTER_NAME="NAS_1","NAS_2"
   - RWSOLS_COMPUTER_MAC="90:09:D0:09:B6:69","90:09:D0:09:B6:6A"
   - RWSOLS_COMPUTER_IP="192.168.30.32","192.168.30.33"
  labels:
   - "traefik.enable=true"
   - "traefik.http.routers.wol.rule=Host(`wol.home.robertolechowski.com`)"
   - "traefik.http.routers.wol.tls.certresolver=myresolver"
   - "traefik.http.routers.wol.service=wol_service"
   - "traefik.http.services.wol_service.loadbalancer.server.port=3494"